ASP.NET Core - Policy-Based Autorizace

Pokud jste dříve pracovali s autorizací v ASP.NET, tak nebylo moc jednoduchých možností jak autorizovat uživatele jinak než podle Rolí - [Authorize(Roles=”Admin”)].

Při složitejších scénářích jste si museli vše řešit pomocí vlastní infrastruktury. Pomocí Policy-Based autorizaci máte více možností jak tyhle scénáře jednoduše řešit.

Policy-Based

Pomocí Policy-Based můžete jednoduše:

 • Autorizovat uživatele více způsoby - Role, Claim,…
 • Implementovat vlastní způsob autorizace
 • Oddělit logiku autorizace do vlastní knihovny
 • Lépe testovat
 • Mít méně vlastní infrastruktury

Policy je potřeba zaregistrovat na IServiceCollection - AddAuthorization na AuthorizationOptions.

services.AddAuthorization(options =>
{
  options.AddPolicy("AdminOrEditor", policy => policy.RequireRole("Admin", "Editor"));
});

Potom stačí nad zdroj uvést [Authorize(Policy=”AdminOrEditor”)]. AuthorizationPolicyBuilder obsahuje několik základních metod, které se hodí na jednoduché scénáře:

 • RequireRole
 • RequireClaim
 • RequireUserName
 • RequireAssertion
 • RequireAuthenticatedUser

Pokud se blíže podíváme na implementaci RequireRole, tak zjistíme, že metoda dělá základní validace a přidává do kolekce Requirements implementaci IAuthorozationRequirement - RoleAuthorizationRequirement.

Pomocí těchto tříd můžete jednoduše implementovat vlastní autorizaci.

 • IAuthorizationRequirement - slouží jako vlastní model vašeho requirementu
 • [AuthorizationHandler](https://github.com/aspnet/AspNetCore/blob/62351067ff4c1401556725b401478e648b66acdc/src/Security/Authorization/Core/src/AuthorizationHandler.cs) - obsahuje abstraktní metodu HandleRequirementAsync, kterou musíte implementovat a provést vlastní autorizační logiku.

Příklad - máme zdroj, kde mají přístup jen uživatelé, kteří mají email společnosti - @company.com.

Vytvoříme třídu poděděním IAuthorizeRequirement a vytvoříme vlastní requirement.

public class CompanyDomainRequirement : IAuthorizationRequirement
{
  public CompanyDomainRequirement(string domain)
  {
    Domain = domain;
  }

  public string Domain { get; }
}

Potom vytvoříme handler, který bude kontrolovat email uživatele a na základě úspěšné validace se zavolá context.Succeed(requirement).

public class CompanyEmailHandler : AuthorizationHandler<CompanyDomainRequirement>
{
  protected override Task HandleRequirementAsync(AuthorizationHandlerContext context, CompanyDomainRequirement requirement)
  {
    if (context.User.HasClaim(s => s.Type == ClaimTypes.Email))
    {
      var claim = context.User.FindFirst(s => s.Type == ClaimTypes.Email);
      if (claim.Value.Contains($"@{requirement.Domain}"))
      {
        context.Succeed(requirement);
      }
    }
    return Task.CompletedTask;
  }
}

A nakonec stačí k vytvořené policy zaregistrovat náš requirement a handler.

services.AddAuthorization(options =>
{
  options.AddPolicy("CompanyEmailPolicy", policy => policy.Requirements.Add(new CompanyDomainRequirement("company.com")));
});
services.AddSingleton<IAuthorizationHandler, CompanyEmailHandler>();

Potom stačí na konkrétním zdroji použít policy, která umožnít přístup jen uživatelů, s firemním emailem - [Authorize(Policy=”CompanyEmailPolicy”)].

Written on May 8, 2019