ASP.NET Core - Resource-Based Autorizace

V minulém článku jsme si ukázali jak vytvořit a využít policy-based autorizaci pomocí autorizačního atributu [Authorize(Policy = “PolicyName”)].

Dnes si ukážeme jak využít policy pro resource-based autorizaci - autorizace na úrovni objektů.

Pokud se podíváme do implementace metody AddAuthorization, kterou registrujeme služby pro autorizaci ve Startup.cs, tak můžeme vidět několik dalších zaregistrovaných služeb. Kromě základních handlerů a providerů pro Autorizaci se zde nachází taky registrace služby IAuthorizationService, která obsahuje dvě metody:

Task<AuthorizationResult> AuthorizeAsync(ClaimsPrincipal user, object resource, string policyName) 
Task<AuthorizationResult> AuthorizeAsync(ClaimsPrincipal user, object resource, IEnumerable<IAuthorizationRequirement> requirements)

V první metodě můžeme využít zaregistrované policy a zadat jen její název, a nebo můžete přímo předat kolekci implementací IAuthorizationRequirement, které slouží jako zdroj dat pro vyhodnocení autorizačního handleru.

Příklad - máme zdroj (metodu kontroleru) a vrací detail článku, který může získat jen její autor.

Vytvoříme autorizační requirement a handler:

public class AuthorAuthorizationRequirement : IAuthorizationRequirement{ }

public class AuthorAuthorizationHandler : AuthorizationHandler<AuthorAuthorizationRequirement, Article>
{
  protected override Task HandleRequirementAsync(AuthorizationHandlerContext context, AuthorAuthorizationRequirement requirement, Article resource)
  {
    if(context.User.Identity.Name == resource.Author) //Pokud se autentizovaný uživatel shoduje s autorem článku, má právo získat článek
    {
      context.Succeed(requirement);
    }
    return Task.CompletedTask;
  }
}

A potom hadler i policy zaregistrujeme:

services.AddAuthorization(options =>
{
   options.AddPolicy("Editor", policy => policy.Requirements.Add(new AuthorAuthorizationRequirement()));
});
services.AddSingleton<IAuthorizationHandler, AuthorAuthorizationHandler>();

Pomocí dependency injection získáme základní implementaci IAuthorizationService a zavoláme metodu AuthorizeAsync.

[Route("articles")]
[ApiController]
public class ArticlesController : ControllerBase
{
  private readonly IAuthorizationService authorizationService;
  private readonly IArticleService articleService;

  public ArticlesController(IAuthorizationService authorizationService, IArticleService articleService)
  {
    this.authorizationService = authorizationService;
    this.articleService = articleService;
  }
 
  [HttpGet]
  [Route("{id}")]
  public async Task<IActionResult> Get(int id)
  {
    var article = articleService.GetArticle(id); //Získáme článek
    var authResult = await authorizationService.AuthorizeAsync(User, article, "Editor"); //Ověříme zda má právo
    if(authResult.Succeeded)
    {
      return Ok(article);
    }
    return Forbid();
  }
}
Written on May 20, 2019